İsteğe Bağlı Sigortaya Giriş Şartları

Şartlar

   En az 1080 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek,

    1080 Günün Hesabında Dikkate Alınan Süreler


    506 sayılı Kanuna tabi çalışılan süreler
    İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, askerlik, sanatçı, yurtdışı hizmet borçlanması ile edinilen hizmetler
    Hizmet ihyası yapılarak kazanılan hizmetler
    Ülkemizle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen ülkelerdeki belgelendirilen çalışmaların tamamı

    1080 Günün Hesabında Dikkate Alınmayan Süreler
    506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin II nci fıkrasının (B) bendine göre çıraklık devresi sayılan süreler
    506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin II/C bendi gereği sosyal güvenlik kuruluşlarından malullük veya emekli aylığı almakta iken 506 sayılı Kanuna tabi çalışanlar
    T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde sandıklarında geçen hizmetler
    Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak,
    İsteğe bağlı sigortaya müracaat edenlerin sigortalılıklarının başlayacağı tarihte SSK, T.C.Emekli Sandığı, Bağ-Kur, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında bulunan sandıklara zorunlu yada isteğe bağlı sigortalı olanlar isteğe bağlı sigortaya kabul edilmez
    Kendi sigortalılıklarından dolayı sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı sigortaya kabul edilmez
    İşsizlik ödeneği almakta olanlar ile iş akdi sona ermemiş olmakla beraber grev, ücretsiz izin (657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memurları dahil) ve işçinin mevsim yada kampanya sonu bıraktığı işine yeni mevsim yada kampanyada devam edecek olması nedeniyle iş akdinin askıda kaldığı sürelerde isteğe bağlı sigortaya devam edilir
    Sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık bağlanmış olanlardan aylığı kesilenler, bu kuruluşlardan vazife malullüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri; dul veya yetim geliri/aylığı alanlar isteğe bağlı sigortaya kabul edilir.
    Örneği Kurumca hazırlanacak isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma müracaatta bulunmak.
    İsteğe bağlı sigortadan yararlanmak isteyenler, örneği Kurumca hazırlanan İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi müracaat edeceklerdir
    İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi dışında bir dilekçe ile müracaat edenlerin talepleri kabul edilmeyecektir. Bu tür bildirimler zamanında tespit edilerek hemen düzeltilmesi sağlanacaktır.


Nasıl Yapılır ?

    İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi ile ikametgahlarının bulunduğu yerdeki sigorta il/sigorta müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarları Nasıl Belirlenir ?

    5506 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler isteğe bağlı sigorta primlerini, yine Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak koşuluyla kendileri belirler.
    İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi gereğince belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak koşulu ile % 25 oranında prim öderler.
    01/01/2007 -30/06/2007 tarihleri arasında isteğe bağlı sigorta priminin alt sınırı 18,75 x 30 x % 25 = 140,63.-YTL, üst sınırı ise 121,88 x 30 x % 25 = 914,10.- YTL,
    01/07/2006 -31/12/2007 tarihleri arasında isteğe bağlı sigorta priminin alt sınırı 19,50 x 30 x % 25 = 146,25.-YTL, üst sınırı ise 126,75 x 30 x % 25 = 950,63.- YTL'dir.

Süresinde Ödenmeyen Primlerin Tahsili

   Süresinde ödenmeyen isteğe bağlı primlerin tahsili 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesi doğrultusunda yapılmaktadır.

    İsteğe bağlı sigorta primlerinin süresi içinde ödenmemesi halinde ödenmeyen kısım sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için % 3 oranında gecikme cezası, ayrıca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanacaktır.Ödemenin yapıldığı ayda gecikme zammı günlük olarak hesaplamaktadır.


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !